Đại bộ phận quân Pháp rút khỏi Việt Bắc khi nào?

A.

Ngày 7 - 10 - 1947.

B.

Ngày 30 - 10 - 1947.

C.

Cuối tháng 11 - 1947.

D.

Ngày 19 - 12 - 1947.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Ngày 19 - 12 - 1947.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1945 Đến Năm 1954 60 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.