Đại hội đại biểu lần thứ nhất của Đảng Cộng sản Đông Dương họp ở đâu?

A.

Ở Ma Cao.

B.

Ở Thượng Hải.

C.

ở Cửu Long.

D.

ở Hương Cảng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Ở Ma Cao.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1930 Đến Năm 1945 60 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.