Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng quyết định đổi tên Đảng ta thành :

A.

Đảng Cộng Sản Đông Dương 

B.

Đảng Lao Động Việt Nam

C.

Đảng Cộng Sản Việt Nam

D.

Đảng Lao Dộng Đông Dương 

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Đảng Lao Động Việt Nam

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1945 Đến Năm 1954 40 phút - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.