Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng đã bầu BCHTW Đảng,Bộ Chính trị mới là 

A.

Hồ Chí Minh được bầu lại làm Chủ tịch Đảng,Lê Duẩn được bầu giữ chức Bí thư thứ nhất của Đảng.

B.

Hồ Chí Minh được bầu lại làm Chủ tịch Đảng,Trường Chinh được bầu giữ chức Bí thư thứ nhất của Đảng.

C.

Hồ Chí Minh được bầu lại làm Chủ tịch Đảng,Võ Nguyên Giáp được bầu giữ chức Bí thư thứ nhất của Đảng.

D.

Hồ Chí Minh được bầu lại làm Chủ tịch Đảng,Tôn Đức Thắng được bầu giữ chức Bí thư thứ nhất của Đảng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Hồ Chí Minh được bầu lại làm Chủ tịch Đảng,Lê Duẩn được bầu giữ chức Bí thư thứ nhất của Đảng.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1954 Đến Năm 1975 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.