Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II (2/1951) họp tại đâu?

A.

         Ma Cao (Trung Quốc)

B.

         Chiêm Hóa (Tuyên Quang)

C.

         Pắc Pó (Cao Bằng)

D.

         Hương Cảng (Trung Quốc)

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phương pháp: sgk trang 140 Cách giải: Từ ngày 11 đến ngày 19-2-1951, Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng Cộng sản Đông Dương họp tại xã Vinh Quang (Chiêm Hóa – Tuyên Quang). Đáp án đúng là B!        

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.