Đại hội lần thứ VII của Quốc tế Cộng sản xác định nhiệm vụ trước mắt của giai cấp công nhân là gì?

A.

Chống chủ nghĩa đế quốc

B.

Chống chủ nghĩa phát xít.

C.

Đấu tranh giành dân chủ.

D.

Bảo vệ hòa bình.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Chống chủ nghĩa phát xít.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1930 Đến Năm 1945 60 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.