Đại hội nào đã thông qua ”Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kì quá độ lên CNXH ”và ”Chiến lược ổn định và phát triển kinh tế – xã hội đến năm 2000 ”?

A.

Đại hội V

B.

Đại hội VI

C.

Đại hội VII

D.

Đại hội VIII

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Đại hội VII

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1975 Đến Năm 2000 60 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.