Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sự kết hợp của các nhân tố

A.

Chủ nghĩa Mác – Lênin, phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam.

B.

Chủ nghĩa Mác – Lênin và phong trào yêu nước Việt Nam.

C.

Phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam.

D.

Chủ nghĩa Mác – Lênin và phong trào công nhân Việt Nam.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Đáp án đúng là A!

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...