Dạng đột biến làm gen tăng lên 5 liên kết hiđrô và gen dài thêm 6,8  so với trước lúc đột biến là

A.

thay 5 cặp nuclêôtit loại A - T bằng 5 cặp nuclêôtit loại G - X.

B.

thêm 2 cặp nuclêôtit loại A - T trong gen.

C.

thêm 2 cặp nuclêôtit loại G - X trong gen.

D.

thêm 1 cặp nuclêôtit loại A - T và 1 cặp nuclêôtit loại G - X.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Thêm 1 cặp nuclêôtit loại A - T và 1 cặp nuclêôtit loại G - X.

Gen dài thêm 6,8  tương ứng với 6,8 : 3,4 = 2 cặp nuclêôtit.

Thêm 2 cặp nuclêôtit mà tăng 5 liên kết hiđrô.

Do đó phải thêm 1 cặp nuclêôtit loại G - X (3 liên kết hiđrô) và 1 cặp nuclêôtit loại A - T (2 liên kết hiđrô).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 1 - có lời giải - 60 phút - đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.