Đánh dấu giai cấp công nhân Việt Nam bước đầu chuyển sang đấu tranh tự giác là sự kiện nào?

A.

 Thợ máy xưởng Ba Son (Sài Gòn) bãi công.

B.

 Công hội thành lập ở Sài Gòn - Chợ Lớn.

C.

 Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ra đời.

D.

 Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phương pháp: sgk trang 81, suy luận. Cách giải: - Trong thời gian trước tháng 8-1925: công nhân đấu tranh đòi lợi kinh tế bằng cách phá hoại máy móc của chủ xưởng, đòi tăng lương, giảm giờ làm - Đến tháng 8-1925 đã đánh dấu mốc giai cấp công nhân bước đầu đi vào đấu tranh tự giác. Thợ máy xưởng Bason tại cảng Sài Gòn đã bãi công, không chịu sửa chữa chiến hạm Misơlê của Pháp trước khi chiến hạm này chở binh lính sang đàn áp phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc. => Nếu như trước đây, phong trào công nhân diễn ra chưa có tổ chức lãnh đạo, chủ yếu mang tính tự phát với mục tiêu đòi quyền lợi về kinh tế thì đến năm 1925, cuộc bãi công của công nhân Ba son đã được đặt dưới sự lãnh đạo của Công hội Bí mật, có tổ chức kết hợp đấu tranh đòi quyền lợi chính trị và kinh tế.        

Đáp án đúng là A!        

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.