Dao động của một vật là tổng hợp của hai dao động điều hòa, cùng phương có phương trình lần lượt là img1img2 (với x tính bằng cm, t tính bằng s). Khi đi qua vị trí có li độ 12 cm. Tốc độ của vật bằng ?

A.

1 cm/s.

B.

10 cm/s

C.

1 m/s.

D.

10 m/s.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích: + Biên độ của dao động tổng hợp img1 cm. Tốc độ của vật tại vị trí có li độ 12 cm: img2cm/s.  

Vậy đáp án đúng là C

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.