Đất của đồng bằng sông Hồng có đặc điểm:

A.

Chủ yếu là đất phù sa cổ và đất ba dan.

B.

Đất nghèo dinh dưỡng, nhiêu cát, ít phù sa sông

C.

Diện tích đất mặn, đất phèn chiếm tỉ ỉệ lớn.

D.

Vùng trong đê, đất bị bạc màu.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.