Đặt điện áp u = 400cos100πt (u tính bằng V, t tính bằng s) vào hai đầu mạch AB gồm điện trở thuần 50Ω mắc nối tiếp với đoạn mạch X. Cường độ dòng điện hiệu dụng qua đoạn mạch là 2(A). Biết ở thời điểm t, điện áp tức thời giữa hai đầu AB có giá trị 400(V), ở thời điểm t + img1(s), cường độ dòng điện tức thời qua đoạn mạch bằng 0 và đang giảm. Công suất tiêu thụ điện của đoạn mạch X là:

A.

400 W.

B.

200 W.

C.

160 W.

D.

100 W.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích: + Công suất trên điện trở R: img1

+ Thời điểm t: img2 Vào thời điểm img3 thì img4

+ Khi đó i = 0 i lệch pha với u một góc img5 Công suất của mạch: img6

Công suất của mạch X là img7

Vậy đáp án đúng là B.

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...