Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi vào hai đầu đoạn mạch AB gồm cuộn dây không thuần cảm mắc nối tiếp với tụ điện C thay đổi được. Khi C = C0 thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện cực đại UCmax. Khi C = C1 và C = C2 thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện có giá trị như nhau và bằng UC. Tổng hệ số công suất của mạch AB khi C = C1 và C = C2 là 0,8 và img1. Hệ số công suất của cuộn dây là:              

A.

0,5.        

B.

0,25.        

C.

img1.          

D.

img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

+ Khi img1 thì img2, ta có các kết quả: img3img4(img5là độ lệch pha khi img6)

+ Khi img7img8 thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện có giá trị như nhau và bằng UC.

Biết: img9và hệ số công suất trong hai trường hợp là img10img11

Ta có: img12  Hay: img13img14

+ Mặt khác, khi hai giá trị của C cùng cho một UC thì C1 + C2 = 2C0 img15 

+ Thay số vào ta có: img16 

+ Từ (*) ta có: img17    .

Vậy đáp án đúng là D. 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...