Đặt điện tích thử q1 tại P trong điện trường ta thấy có lực điện 1. Thay q1 bằng q2 thì có lực điện 2 tác dụng lên q22 khác 1 về hướng và độ lớn. Giải thích nào sau đây hợp lí nhất ?

A.

Vì khi thay q1 bằng q2 thì điện trường tại P thay đổi.

B.

Vì q1 và q2 ngược dấu nhau.

C.

Vì hai điện tích thử q1, q2 có độ lớn và dấu khác nhau.

D.

Vì độ lớn của hai điện tích thử q1, q2 khác nhau.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Vì hai điện tích thử q1, q2 có độ lớn và dấu khác nhau.

Tại P có điện lượng . Lực điện tác dụng lên điện tích: = q phụ thuộc vào điện tích q. Do 1 khác 2 về hướng và độ lớn. do đó q1 và q2 khác nhau về dấu và độ lớn.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 60 phút Chương 1 Điện tích. Điện trường - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.