** Đặt vào một hiệu điện thế không đổi U = 2.104 (V) giữa hai cực của một ống Rơnghen. Bỏ qua động năng của êlectron khi bứt ra khỏi catốt.

Động năng của điện tử khi đến anốt là:

A.

32.10–17 (J).

B.

32.10–16 (J).

C.

32.10–15 (J).

D.

32.10–14 (J).

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

32.10–16 (J).

Theo định lí động năng: Eđ − Eđ0 = e.U  (với Eđ0 = 0)

Eđ = 1,6.10–19.2.104 = 3,2.10–15 = 32.10–16(J).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.