Đâu không phải là phương hướng cơ bản nhằm tăng cường quốc phòng và an ninh?

A.

Chủ động tham gia vào các cuộc đấu tranh chung vì quyền con người

B.

Phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc

C.

Kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại

D.

Kết hợp kinh tế - xã hội với quốc phòng và an ninh

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Chủ động tham gia vào các cuộc đấu tranh chung vì quyền con người

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.