Đâu là một trong những yếu tố quyết định sự thành công của Hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam?

A.

         Giữa các đại biểu các tổ chức cộng sản không có sự mâu thuẫn về hệ tư tưởng.

B.

         Các đại biểu các tổ chức cộng sản đều tuân theo điều lệ của Quốc tế cộng sản.

C.

         Đáp ứng đúng yêu cầu thực tiễn của cách mạng Việt Nam.

D.

         Năng lực, uy tín Nguyễn Ái Quốc từ sự chỉ đạo của Quốc tế cộng sản.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phương pháp: phân tích Cách giải: Tại Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản năm 1930, yếu tố quyết định dẫn đến sự thành công của Hội nghị này là vai trò và uy tín của Nguyễn Ái Quốc do: Nguyễn Ái Quốc với tư cách là phái viên của Quốc tế cộng sản đã về rời khỏi Xiêm, sang Trung Quốc để thống nhất các tổ chức cộng sản. Nguyễn Ái Quốc chủ động triệu tập đại biểu của Đông Duong Cộng sản đảng và An Nam Cộng sản đảng đến Cửu Long (Huong Cảng, Tiưng Quốc) để bàn việc hợp nhất. Nguyễn Ái Quốc chủ trì hội nghị thành lập Đảng và đua ra chương trình của Hội nghị. Nguyễn Ái Quốc phê phán những quan điểm sai lầm của các tổ chức cộng sản riêng rẽ và nêu chuông trình của Hội nghị.  Nguyễn Ái Quốc soạn thảo Cuong lĩnh chính trị đầu tiên của đảng đề ra đuờng lối cách mạng Việt Nam .

Đáp án đúng là D!           

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.