Đầu năm 1930, Nguyễn Ái Quốc triệu tập hội nghị thành lập Đảng cộng sản Việt Nam là do

A.

phong trào công nhân đã phát triển đến trình độ hoàn toàn tự giác.

B.

phong trào cách mạng Việt Nam đứng trước nguy cơ bị chia rẽ lớn.

C.

tổng bộ Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên nêu ra yêu cầu hợp nhất.

D.

các tổ chức cộng sản trong nước đề nghị hợp nhất thành một Đảng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Cách giải:   Ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam ra đời vào năm 1929 đã chứng tỏ sự phát triển của cuộc vận động cứu nước theo khuynh hướng vô sản. Tuy nhiên, các tổ chức này lại hoạt động riêng rẽ, tranh giành ảnh hưởng lẫn nhau, gây ra sự chia rẽ lớn trong phong trào cách mạng. => Trước tình hình đó, đầu năm 1930 Nguyễn Ái Quốc đã triệu tập hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.  Đáp án đúng là B!

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...