Dãy các polime nào sau đây được điều chế bằng phản ứng trùng hợp?

A.

Tơ capron, tơ nilon-6; tơ nilon-6,6; poli(vinyl clorua); poli(metyl metacrylat).

B.

Poli(vinylaxetat); polietien; poli(vinyl clorua); tơ nilon-6,6; cao su buna.

C.

Poli(phenol-fomandehit); tơ lapsan; cao su buna; polipropilen; tơ nitron.

D.

Tơ capron; tơ nitron; polistiren; cao su isopren; poli(vinylaxetat).

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Tơ capron; tơ nitron; polistiren; cao su isopren; poli(vinylaxetat).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.