Dãy gồm các chất đều tác dụng với AgNO3 (hoặc Ag2O) trong dung dịch NH3 là         

A.

A: anđehit axetic, butin, saccarozơ

B.

B: glucozơ, axetilen, but-2-in   

C.

C: glucozơ, vinylaxetilen, fructozơ

D.

D: anđehit axetic, axetilen, tinh bột.  

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Chọn C Các chất tác dụng với AgNO3 (hoặc Ag2O) trong dung dịch NH3 phải là nhóm –CHO, hoặc có liên kết 3 đầu mạch, axit và muối chứa HCOO-. A loại vì saccarozo không phản ứng. D loại vì tinh bột không phản ứng. B loại vì but-2-in không phản ứng.  

Vậy đáp án là C

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.