Dãy gồm các chất trong phân tử chỉ có liên kết cộng hóa trị phân cực là:

A.

O2, H2O, NH3.

B.

H2O, HF, H2S. 

C.

HCl, O3H2S.

D.

HF, Cl2, H2O. 

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

  Dãy gồm các chất trong phân tử chỉ có liên kết cộng hóa trị phân cực là H2O, HF, H2S. 

Vậy đáp án đúng là B.   

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.