Dãy ion nào sau đây có thể tồn tại đồng thời trong dung dịch?

A.

Ca2+, Cl, Na+, .

B.

Na+, K+, OH , .

C.

Ba2+, OH- , Na+, .

D.

K+, Ba2+, OH-, Cl-.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

K+, Ba2+, OH-, Cl-.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.