Dãy nào sau đây chỉ gồm các chất vừa tác dụng được với dung dịch HCl, vừa tác dụng được với dung dịch AgNO3 ?  

A.

A. Zn, Cu, Mg         

B.

B. Al, Fe, CuO         

C.

C. Fe, Ni, Sn         

D.

D. Hg, Na, Ca  

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Cu, Hg không tác dụng với HCl → loại A và D.

CuO không tác dụng với AgNO3 → loại B

Vậy đáp án đúng là C.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.