Để chuẩn độ 10 ml mẫu thử có hàm lượng etanol là 0,46 g/ml thì thể tích dung dịch K2Cr2O7 0,005M cần dùng là:

A.

12,3 ml.

B.

13,3 ml.

C.

14,3 ml.

D.

15,3 ml.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

13,3 ml.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 8 Phân Biệt Một Số Chất Vô Cơ - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.