Để phân biệt các chất riêng biệt : glucozo, benzen, ancol etylic, glixerol. Ta có thể tiến hành trình tự nào sau đây ?  

A.

A: dùng dung dịch AgNO3/NH3, dùng Cu(OH)2/NaOH đun nóng, dùng Na

B.

B: dùng dung dịch AgNO3/NH3, dùng nước Br2, dùng Na  

C.

C: dùng nước Br2, dùng Cu(OH)2/NaOH đun nóng  

D.

D: dùng Cu(OH)2/NaOH đun nóng, dùng nước Br2  

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Đáp án A  - Chất có phản ứng tráng gương : glucozo(do trong phân tử có nhóm chức anđehit) - Các chất có phản ứng với dung dịch Cu(OH)2/NaOH đun nóng, cho dung dịch màu xanh lam là glixerol - 2 chất còn lại, chất nào phản ứng với Na cho khí không màu là ancol etylic, còn lại là benzen  

VẬY ĐÁP ÁN LÀ A

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.