Để phân biệt các dung dịch glucozơ, saccarozơ và hồ tinh bột có thể dùng dãy chất nào sau đây làm thuốc thử ?         

A.

A: AgNO3/NH3 và NaOH

B.

B: Cu(OH)2 và AgNO3/NH3.                

C.

C: HNO3 và AgNO3/NH3.

D.

D: Nước brom và NaOH.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Thuốc thử

Glucozơ

Saccarozơ

Hồ tình bột

Cu(OH)2

Phức xanh lam

Phức xanh lam

Không hiện tượng

AgNO3/NH3

Kết tủa tráng bạc

Không hiện tượng

Không hiện tượng

VẬY ĐÁP ÁN LÀ B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.