Để tách Ag ra khỏi hỗn hợp Ag, Cu, Fe mà khối lượng Ag không thay đổi thì dùng chất nào sau đây ?      

A.

A: HCl

B.

B: HNO3

C.

C: Fe2(SO4)3

D.

D: AgNO3

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

- Để tách Ag ra khỏi hỗn hợp gồm Ag, Fe và Cu ta dùng dung dịch Fe2(SO4)3.         Fe2(SO4)3 + Fe img1 3FeSO4        Cu + Fe2(SO4)3img2 CuSO4 + 2FeSO4  - Ag không tan trong dung dịch Fe2(SO4)3 nên ta tách lấy phần không tan ra là Ag.  

VẬY ĐÁP ÁN LÀ C

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.