Để tách riêng từng chất từ hỗn hợp benzen, anilin, phenol ta chỉ cần dùng các hoá chất (dụng cụ, điều kiện thí nghiệm đầy đủ) là:

A.

Dung dịch NaOH, dung dịch HCl, khí CO2.

B.

Dung dịch NaOH, dung dịch NaCl, khí CO2.

C.

Dung dịch Br2, dung dịch HCl, khí CO2.

D.

Dung dịch Br2, dung dịch NaOH, khí CO2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Dung dịch NaOH, dung dịch HCl, khí CO2.

Dùng NaOH để tách phenol ra, sau đó dùng CO2 để tái tạo phenol

C6H5OH + NaOH → C6H5ONa ↓   + H2O

C6H5ONa + CO2 + H2O →  C6H5OH + NaHCO3

Hỗn hợp còn lại dùng HCl để tách anilin , sau đó dùng NaOH tái tạo anilin

C6H5NH2 + HCl → C6H5NH3Cl

C6H5NH3Cl + NaOH → C6H5NH2 + NaCl + H2O

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.