Để tạo một đối tượng trong Access, trước tiên ta phải nháy chọn một đối tượng cần tạo trong bảng chọn đối tượng, rồi tiếp tục thực hiện:

A.

Nháy nút New trên thanh công cụ

B.

Nháy chọn một trong các cách (tự thiết kế, dùng thuật sĩ, kết hợp giữa thuật sĩ và thiết kế) trong trang bảng

C.

Đáp án A, B đều đúng

D.

Đáp án A, B đều sai

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:Đáp án A, B đều đúng

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.