Để tạo ra một giống cây trồng thuần chủng có kiểu gen AAbbDD từ hai giống cây ban đầu có kiểu gen aabbdd và aaBBDD người ta có thể tiến hành:

A.Lai hai giống ban đầu với nhau tạo F1, cho F1 lai trở lại với cây có kiểu gen Aabbdd tạo F2. Các cây có kiểu hình (A-bbD-) thu được ở F2 chính là giống cây có kiểu gen AAbbDD
B.Lai hai giống cây ban đầu với nhau tạo F1 cho F1 tự thụ phấn tạo F2: chọn các cây F2 có kiểu hình (A-bbD-) rồi dùng phương pháp tế bào học để xác định cây có kiểu gen AAbbDD
C.Lai hai giống ban đầu với nhau tạo F1 rồi chọn các cây có kiểu hình (A-bbD-) cho tự thụ phấn qua một số thế hệ để tạo ra giống cây có kiểu gen AAbbDD
D.Lai hai giống ban đầu với nhau tạo F1: cho F1 tự thụ phấn tạo F2, chọn các cây F2 có kiểu hình (A-bbD-) rồi cho tự thụ phấn qua một só thế hệ để tạo ra giống cây có kiểu gen AAbbDD
Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:Phân tích: Lai hai giống ban đầu với nhau tạo F1, F1 dị hợp 3 cặp gen có kiểu hình trội ba tính trạng. Khi cho tự thụ phấn thu F2 thì cây có kiểu hình A-bbD- tự thụ phấn qua một số thế hệ tạo dòng thuần. tự thụ phấn là một trong những phương pháp tạo dòng thuần   Việc xác định gen bằng phương pháp tế bào học là vô nghĩa, vì phương pháp tế bào học chỉ xác định được sự bất thường về số lượng và hình dạng NST  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.