Để thực hiện phép tính tổng của hai số nguyên a và b ta thực hiện như sau :

A.

Tong=a+b;

B.

Tong:=a+b;

C.

Tong:a+b;

D.

Tong(a+b);

Đáp án và lời giải
Đáp án:B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.