Để tính ∫x2dx theo phương pháp đổi biến số, ta nên đặt biến số phụ:

A.

t = 

B.

t = 1 + x3

C.

t = x2

D.

t = x2 

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

t = 1 + x3

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.