** Đem F1 tự thụ phấn thu được F2 xuất hiện tỉ lệ 598 cây cao, quả ngọt : 199 cây cao, quả chua : 135 cây thấp, quả ngọt : 46 cây thấp, quả chua. Vị quả do một cặp gen quy định.

Tính trạng kích thước thân được chi phối bởi quy luật di truyền nào? 

A.

Quy luật phân li.

B.

Quy luật tác động bổ sung.

C.

Quy luật tác động át chế.

D.

Quy luật tác động cộng gộp.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Quy luật tác động át chế.

Tính trạng kích thước thân phân li ≈ 13 cây cao : 3 cây thấp nên được chi phối bởi tác động át chế của hai cặp gen. Tự quy ước gen, kiểu gen F1: AaBb x AaBb.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...