**Đem lai giữa P thuần chủng khác nhau về 3 cặp gen tương phản. F100% cây cao, hạt đục. Tự thụ F1, nhận được F2 2829 cây cao, hạt đục : 706 cây cao, hạt trong : 236 cây thấp, hạt trong.

Cách quy ước gen nào sau đây đúng đối với tính trạng kích thước cây?

A.

A-B-: cây cao; A-bb = aaB- = aabb : cây thấp.

B.

A-B- = A-bb = aabb : cây cao; aaB-: cây thấp.

C.

A-B- = A-bb = aaB-: cây cao; aabb : cây thấp.

D.

A-B- = A-bb : cây cao; aaB- = aabb : cây thấp.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

A-B- = A-bb = aaB-: cây cao; aabb : cây thấp.

Quy ước: A-B- = A-bb = aaB-: cây cao

                                     aabb: cây thấp.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...