Điểm khác nhau của quần thể ngẫu phối so với quần thể tự phối qua các thế hệ là:             

A.

Tỉ lệ đồng hợp tử tăng dần.        

B.

Tỉ lệ dị hợp tử giảm dần.         

C.

Thành phần kiểu gen không thay đổi.        

D.

Tần số các alen không thay đổi.  

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Đáp án C

Điểm khác nhau của quần thể ngẫu phối so với quần thể tự phối qua các thế hệ là: thành phần kiểu gen không thay đổi Trong khi quần thể tự phối phân li thành các dòng thuần

Vậy đáp án là C      

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.