Điểm khác nhau giữa tiếng "nghĩa" và tiếng "chiến" về cấu tạo là gì?

A.

Tiếng "nghĩa" không có âm cuối, tiếng "chiến" có âm cuối.

B.

Tiếng "nghĩa" có âm chính là nguyên âm đôi, tiếng "chiến" không có âm chính là nguyên âm đôi.

C.

Tiếng "chiến" có âm chính là nguyên âm đôi, tiếng "nghĩa" không có âm chính là nguyên âm đôi.

D.

Tiếng "chiến" không có âm cuối, tiếng "nghĩa" có âm cuối

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.