Điểm khác trong quá trình đi lên chủ nghĩa đế quốc ở Nhật Bản sau cuộc Duy tân Minh Trị so với các nuớc đế quốc khác là gì?

A.

Chủ trương xây dụng đất nuớc bằng sức mạnh quân sự.

B.

Phát triển kinh tế tư bản chủ nghĩa.

C.

Sự ra đời và lũng đoạn của các công ti độc quyền đối với kinh tế, chính trị.

D.

Đẩy mạnh quá trình xâm lược bành trướng thuộc địa.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phương pháp: So sánh. Cách giải: Quá trình đi lên chủ nghĩa đế quốc: Các nước đế quốc khác, quá trình đi lên chủ nghĩa đế quốc là quá trình đi xâm lược các quốc gia khác, nhưng làm giàu bằng cách thu nhập tài nguyên thiên nhiên và lợi dụng nhân lực của các nước thuôc địa để phát triển kinh tế và làm giàu cho chính quốc. Đây là đặc điểm chung của chủ nghĩa đế quốc ở châu Âu. Nhật Bản: chủ trương xây dựng đất nước bằng sức mạnh quân sự. Dù tiến lên chủ nghĩa tư bản nhưng Nhật Bản vần duy trì chế độ sở hữu mộng đất phong kiến. Tầng lớp quý tộc đặc biệt là Samurai có ưu thế về chính trị rất lớn chủ trương xây dựng Nhật Bản bằng sức mạnh quân sự => đế quốc Nhật Bản là chủ nghĩa đế quốc phong kiến quân phiệt. Đáp án đúng là A!         

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...