Điểm mới của Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (5/1941) so với Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (11/1939) là

A.

mở rộng hình thức tập hợp lực lượng và thành lập mặt trận dân chủ Đông Dương.

B.

đề cao hơn nữa nhiệm vụ giải phóng dân tộc.

C.

đặt ra vấn đề giải phóng dân tộc trong từng nước Đông Dương.

D.

chú trọng đấu tranh vũ trang để giải phóng dân tộc.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phương pháp: So sánh. Cách giải: Nếu như hội nghị tháng 11-1939 đánh dấu sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược đưa nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu nhưng vẫn là giải quyết vấn đề dân tộc trong khuôn khổ ba nước Đông Dương. Phải đến Hội nghị tháng 5 - 1941, vấn đề dân tộc được giải quyết trong khuôn khổ từng nước. Hội nghị quyết định thành lập Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh thay cho Mặt trận thống nhất dân tộc phản đế Đông Dương, thay tên các hội Phản đế thành hội cứu quốc và giúp đỡ thành lập mặt trận ở các nước Lào, Campuchia. Sai lầm và chú ý: Điểm mới này cũng là một trong những sáng tạo của Nguyễn Ái Quốc trong Hội nghị tháng 5/1941 so với Hội nghị tháng 11/1939.   Đáp án đúng là C!

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.