Điểm nằm trên đồ thị của hàm số y = -2x + 1 là

A.

($\frac{1}{2}$;0)

B.

($\frac{1}{2}$;1)

C.

(2;-4)

D.

(-1;-1)

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Điểm nằm trên đồ thị của hàm số y = -2x + 1 là ($\frac{1}{2}$;0) vì: -2.$\frac{1}{2}$+1=0

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.