Điền phụ âm đầu thích hợp lần lượt vào các chỗ chấm trong khổ thơ dưới đây.
…uyền …ong vòm lá
…im có gì vui
Mà nghe ríu rít
Như …ẻ reo cười ?

A.

Ch - tr - ch - tr

B.

Tr - tr - ch - ch

C.

Tr - ch - tr - ch

D.

Ch - ch - tr - tr

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...