Sự giống nhau trong cấu trúc của ADN và ARN là

A.

cấu trúc của các đơn phân có đường ribô.

B.

cấu trúc không gian xoắn kép.

C.

đều có các loại bazơ nitơ A, G, X trong cấu trúc của các đơn phân.

D.

cấu trúc không gian được thực hiện theo nguyên tắc bổ sung.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Đều có các loại bazơnito A, G, X trong cấu trúc của các đơn phân.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.