Đổ dung dịch NH3 dư vào 20 (ml) dung dịch Al2(SO4)3, kết tủa thu được đem hòa tan bằng dung dịch NaOH dư được dung dịch A. Sục khí CO2 dư vào dung dịch A, kết tủa thu được đem nung nóng đến khối lượng không đổi được 2,04 (g) chất rắn. Nồng độ mol của dung dịch Al2(SO4)3 ban đầu là:

A.

0,4M.

B.

0,6M.

C.

0,8M.

D.

1M.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

1M.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.