Độ hấp thụ tia X của vật chất phụ thuộc vào các yếu tố nào sau đây?

A.

Nguyên tử số của chất hấp thụ.

B.

Bề dày của chất hấp thụ.

C.

Bước sóng của tia X.

D.

Nguyên tử số của chất hấp thụ, bề dày của chất hấp thụ và bước sóng của tia X.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Nguyên tử số của chất hấp thụ, bề dày của chất hấp thụ và bước sóng của tia X.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.