Đồ thị hàm số img1 cắt trục hoành tại mấy điểm?         

A.

2.

B.

0.

C.

3.

D.

1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

- Phương pháp: Số giao điểm của đồ thị hàm số img1 và trục hoành: Một điểm nếu: + Không có cực trị. + Có hai cực trị và hai cực trị nằm về cùng một phía so với trục hoành. Hai điểm nếu: +Có hai cực trị và trong đó có một giá trị cực trị bằng 0. Ba điểm nếu: +Có hai cực trị và hai cực trị nằm về hai phía so với trục hoành. - Cách giải: img2  Suy ra đồ thị hàm số có hai cực trị và img3 Suy ra đồ thị hàm số cắt trục hoành tại 2 điểm  

 

Đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.