Đồ thị hàm số nào sau đây không có tiệm cận xiên?

A.

B.

C.

D.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Đồ thị hàm số  có các đường tiệm cận là y = 2x, y = 0.

Đồ thị hàm số  có các đường tiệm cận là y = 1, y = -1 và x = 0.

Đồ thị hàm số  có các đường tiệm cận là y = -x + 2, y = x - 2.

Đồ thị hàm số  có các đường tiệm cận là y = x, y = -x.

Vậy đồ thị hàm số  không có tiệm cận xiên.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 1 khảo sát hàm số 20 phút - đề số 12

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...