Đồ thị nào sau đây biểu diễn hàm số y = f(x) đồng biến trên (a;b)

A.
Trac nghiem online - cungthi.vn
B.
Trac nghiem online - cungthi.vn
C.
Trac nghiem online - cungthi.vn
D.
Trac nghiem online - cungthi.vn
Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Phân tích

Ta nhìn vào từng đồ thị từ trái sang phải, ta thấy A Đồ thị này đi từ dưới lên trong khoảng (a;b) Đồ thị đang biểu diễn sự đồng biến A đúng.

C Đồ thị này đi từ trên xuống trong khoàng (a;b) Đồ thị đang biểu diễn sự nghịch biến C sai. D Đồ thị này đi từ trên xuống trong khoàng (a;b) Đồ thị đang biểu diễn sự nghịch biến D sai.

Nhận xét: Ở bài này ta chỉ cần quy tắc xem đồ thị ở phần lý thuyết dưới đây, thì sẽ xử lý nhanh dạng bài này. Hàm số đồng biến trên K thì đồ thị đi lên từ trái sang phải. Hàm số nghịch biến trên K thì đồ thị đi xuống từ trái sang phải.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm số 4 về sự đồng biến và nghịch biến của hàm số - giải tích lớp 12 chuyên đề Hàm số (Có lời giải chi tiết)

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.