Đối sách của Đảng, chính phủ và chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện sách lược mềm dẻo đối với quân đội Tưởng ở miền Bắc như thế nào?

A.

Độc lập chủ quyền ở nước ta phải giữa vững

B.

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đứng đầu Đảng và chính phủ

C.

Cung cấp lương thực cho 20 vạn quân Tưởng ở miền Bắc

D.

Tất cả các đối sách trên

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Cung cấp lương thực cho 20 vạn quân Tưởng ở miền Bắc

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1945 Đến Năm 1954 60 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.