Đội thanh niên xung kích của một trường THPT gồm img1 học sinh, trong đó có img2 học sinh khối img3, img4 học sinh khối img5img6 học sinh khối img7. Chọn ngẫu nhiên ra img8 học sinh đi làm nhiệm vụ. Tính xác suất để chọn được img9 học sinh có đủ ba khối.  

A.

img1 .

B.

img1 .

C.

img1 .

D.

img1 .

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích:  Chọn ngẫu nhiên img1 học sinh từ img2 học sinh có img3 (cách chọn) hay img4. Gọi img5 “Chọn được img6 học sinh có đủ ba khối” img7 img8 “Chọn được img9 học sinh không đủ ba khối” Suy ra img10img11img12. Do đó img13img14. Vậy xác suất cần tìm là img15img16.

Vậy đáp án đúng là C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.