Đối vởi bọn thực dân và tay sai, đấu tranh nghị trường của Đảng nhằm mục đích gì?

A.

Vạch trần chính sách phản động của chúng

B.

Vạch trần chính sách đàn áp, bóc lột của chúng

C.

Bênh vực quyền lợi cho nhân dân lao động

D.

Mở rộng lực lượng Mặt trận Dân chủ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Vạch trần chính sách phản động của chúng

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1930 Đến Năm 1945 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.